Opmåling af bukkeopsatser

Opmåling af bukkeopsatser

Sådan finder Du ud af, om bukketrofæet er i medaljeklassen. Guide til estimater og opmåling.

Polske bukke i medaljeklassen.

Rutinerede opmålere.

Det kræver en rutineret og erfaren opmåler at få en nøjagtig opmåling. I modsætning til f.eks. de afrikanske vildtarter, så indgår der i alle hjortetrofæerne en vurdering af blandt andet trofæets skønhed, symmetri, farve og udlæg. Kun erfarne opmålere kan anlægge de rigtige skøn på disse afgørende punkter. Sådanne skøn åbner naturligvis mulighed for en vis variation fra den ene opmåler til den anden. Men en dansk undersøgelse fra midten af 60erne påviste, at denne teoretiske variation i praksis er meget lille. De opmålere, der dengang indgik i undersøgelsen, vurderede bukketrofæerne stort set ens.

Estimater.

Hvis man er nysgerrig efter at få en idé om, hvor stærkt et trofæ man har mellem hænderne, så findes der i hvert fald to forskellige måder at fremskaffe sig et rimeligt estimat af trofæets lødighed.

Vægten.

Trofæets vægt indgår som en del af den samlede pointtildeling. Derfor er det nærliggende at sammenligne sit trofæ med de opmålte trofæer, man kender pointsummen på. Gør man det, så viser det sig, at de fleste bukke, der når op i medaljeklassen, vejer over 350 gram. Størstedelen af de bukke, der opnår sølvmedalje, vejer 400 gram eller mere mens guldbukkene som regel vejer over 460 gram. Trofæet skal være korrekt afsavet. Hvis øjenbuerne ikke er brudt, skal der fradrages i vægten – se infoboksen. Denne metode rummer mange usikkerheder og kan kun anvendes til at give en antydning af, hvad en rigtig opmåling vil nå frem til.

Et andet estimat.

En anden metode til at skaffe sig overblik over, om det er et medaljetrofæ man har med at gøre, er blandt andet beskrevet af Danmarks Jægerforbund. Metoden går ud på at veje det korrekt afskårne bukketrofæ. Vægten ganges med 0,25. Dertil lægges op til 12 skønhedspoints – som jo er rene skøn. Disse maksimalt 12 point plus en fjerdedel af vægten giver erfaringsmæssigt et godt bud på, hvor mange points trofæet vil opnå ved en rigtig opmåling.

Opmåling
© huntersmagazine.com 2010, Steen Andersen

Sten Breith fra Nordisk Safari Klub i gang med at måle volumen på en bukkeopsats.

CIC-metoden

Den helt rigtige målemetode rummer fire elementer, som beror på egentlige opmålinger, nemlig vægt, gennemsnitslængde på stængerne, udlæg og opsatsens volumen. Desuden indgår seks kategorier, som udelukkende er skøn: Farve, perler, rosenkranse, sprossernes ender, tillæg for regelmæssighed og skønhed samt eventuelt fradrag for uregelmæssigheder. Disse skøn kan være udslagsgivende for tildelingen af op til 23 points.

Sådan fremkommer pointsummen.

Middelstanglængde cm x 0,5 = points Vægt g x 0,1 = points Volumen cm3 x 0,3 = points

Skønhed.

Farve 0 – 4 points Perler 0 – 4 points Rosenkranse 0 – 4 points Udlæg 0 – 4 points Sprossernes ender 0 – 2 points Tillæg for regelmæssighed og skønhed 0 – 5 points Fradrag for uregelmæssigheder 0 – 5 points Når alle disse værdier lægges sammen og fratrækkes eventuelle fradrag for uregelmæssigheder, så har man den endelige pointsum.

Opmåling af buk
© huntersmagazine.com 2004, Steen Andersen

Den røde streg viser hvor stanglængden skal måles.

Middelstanglængde.

Stanglængden på begge stænger måles med et tyndt stålmålebånd. Længden måles fra rosenkransens underside til spidset af stangen langs stangens yderside. Målebåndet må ikke trykkes ind i vinklen mellem rosenkransen og stangen. Måles med en nøjagtighed på 1 mm. Middelstanglængden findes ved at lægge de to værdier sammen og dividere med 2.

Vægt.

Kraniet skal være tørret i mindst tre måneder og afsavet korrekt. Vejes med en nøjagtighed på 1 gram.

Volumen.

Opsatsen sænkes ned i et kar med vand så lige nøjagtigt stængerne og rosenkransene er dækket af vand. Trofæet vejes i denne nedsænkede tilstand. Ved at trække vægten af kraniet nedsænket i vand fra vægten af de tørre kranie får man trofæets volumen. Denne måling foretages med en nøjagtighed på 1 cm3.

Opmåling af buk
© huntersmagazine.com 2004, Steen Andersen

Korrekt afsavning.

Snittet.

Trofævægten indgår i pointssummen med en tiendedel af vægten i gram. Derfor er der helt nøjagtige krav til hvordan bukketrofæet, skal være savet af. Det nederste af øjnbuerne skal lige nøjagtig være brudt. Er de ikke det foretages der et fradrag i vægten efter skøn. Hvis kraniet slet ikke er afsavet og hele overkæben med det øverste sæt tænder er intakt, fradrages der mellem 65 og 90 gram – hvilket svarer til mellem 6,5 og 9 point. I f.eks. Polen vejes bukketrofæerne altid med overkæben intakt.

Tørring.

Opsatserne skal være tørre, før de kan opmåles korrekt. Det betyder i praksis, at den endelige opmåling først kan finde sted mindst 3 måneder efter, at dyret er nedlagt. En nyskudt buk vil svinde i vægt med op til 5%. Samtidig vil noget af farven forsvinde i løbet af de tre måneder.

Farven.

Farven vurderes fra 0 – 4 points. Ingen farve giver ingen points, mens den mørkeste nuance giver 4 points. Kunstig farvning giver 0 points.

Perler.

Fra 0 – 4 points. Glat giver ingen points, gode perler på alle stangdele giver 4 points.

Rosenkranse.

Lave og tynde giver 0 points. Alt efter styrke og form til dels op til 4 points.

Sprossernes ender.

Her tildeles efter skøn 0 – 2 points. Hårde, spidse, veludviklede og polerede ender tildeles altid 2 points.

opmåling af buk
© huntersmagazine.com 2004, Steen Andersen

Den røde streg viser hvor udlægget skal måles.

Udlæg.

Denne værdi er også en opmåling og fremkommer ved at måle den største indvendige afstand mellem stængerne, og beregne denne afstand som procent af middelstanglængden. Denne formel ser således ud: Udlæg x 100 divideret med middelstanglængden. Begge måleværdier er i cm. Under 30% giver 0 points. 30% - 34,9% giver 1 point. 35% - 39,9% giver 2 points. 40% - 44,9% giver 3 points. 45% - 75% giver 4 points. Over 75% giver 0 points.

Tillæg og fradrag.

Hvis opsatsen er særlig smuk og regelmæssig kan der tildeles et tillæg på op til 5 points. Hvis opsatsen derimod er uregelmæssig, mangler sprosser eller hvis sprosserne er korte kan der fradrages op til 5 points. Abnorme opsatser kan ikke bedømmes.

CIC.

Opmålingerne foregår med andre ord efter et meget velbeskrevet princip, som sidst er blevet revideret i 1981. Det er Det Internationale Jagtråd (CIC) der har udarbejdet disse retningslinier, som gælder for opmåling af bukketrofæer fra hele verden. I Danmark kan man få sit bukketrofæ opmålt hos Danmarks Jægerforbund og Nordisk Safariklub mod betaling af et mindre administrationsgebyr. Hos Diana Jagtkonservering i Ans er opmålingen uden beregning.

Medaljekrav.

Den danske råbuk tilhører samme art (Capreulus capreulus capreulus) som findes i resten af Europa, og tildeles medaljer efter de sammen kriterier. Bronze kræver 105 point, sølv 115 point og guld mindst 130 point.