Vildtudbyttet er faldet

Gæs på træk

Gæs og kronvildt er blandt de få vildtarter hvor der er fremgang i udbyttet. På stort set alle andre fronter er jagtsuccesen gået tilbage.

Den nye statistik.
I jagtsæsonen 2010/11 blev der i alt nedlagt 2,348 mio. stykker vildt, oplyser Århus Universitet, Kalø her til morgen. Det er en tilbagegang på 8% i forhold til den foregående sæson, og det svarer til cirka 200.000 stykker vildt. Dermed er den forgangne sæsons udbytte på højde med 2008/09, som dengang blev betegnet som fremgang og succes.
Udbyttet af skovsnepper blev mere end halveret, og der var store tilbagegange for mange af de øvrige vildtarter. Der blev dog også registreret enkelte, markante stigninger, idet udbyttet af både dåvildt og gæs steg med mere end 20 % i forhold til den foregående sæson.
Se skemaet nedenfor.

Vildtudbytte

Afskydning af snepper

Udbyttet af skovsnepper blev halveret sidste år, som det meget tydeligt fremgår af skemaet her, der samtidig mere end antyder at den generelle udvikling i afskydningen er stigende. 

Tilbagegang.
Blandt vildtudbytteskemaets 31 arter eller artsgrupper var der tilbagegang for 21 af dem, og for 14 af disse faldt udbyttet mere end 10 %.
De største antalsmæssige tilbagegange skete for udbyttet af gråænder, fasaner, ringduer og skovsnepper. Udbyttet af snepperne har gennem hele overvågningsperioden fra 1941 været karakteriseret dels ved store svingninger fra år til år, dels ved en stigende tendens siden begyndelsen af 1980’erne. Til og med sæsonen 2005/06 havde udbyttet aldrig været over 40.000, men efter 2005 steg det markant og var i sæsonerne 2008/09 og 2009/10 oppe omkring 65.000. I den forgangne sæsonen faldt udbyttet til 29.600, og det svarer til en tilbagegang på 54 % og således mere end en halvering, men det er der sådan set en naturlig forklaring på.

Dårligt vejr.
Det er nok de fleste bekendt, at vinteren kom tidligt sidste år med nattefrost allerede i oktober og sne i begyndelsen af november. Forskerne på Århus universitet seniorforsker Tomme Asferg i spidsen er ikke i tvivl om, at det dårlige vejr er hovedårsagen til de faldende jagtudbytter for de fleste arters vedkommende.
Dels fordi det har fået nogle arter – herunder skovsneppen – til at trække hurtigere gennem landet end normalt, og dels fordi det har forhindret mange i at gå på jagt eller til helt eller delvist at indstille jagten før jagttidens udløb af hensyn til vildtet.
Vejret har tilsyneladende også haft indflydelse på vores muligheder og lyst til at drive fældefangst på krager og husskader. Antallet af fældefangede fugle af begge arter faldt i alt fald med omkring 35%. Antallet af skudte fugle steg derimod for begge arters vedkommende med 7%.

Vildtudbytte

Også udbyttet af råvildt er faldet en smule i forhold til den forrige sæson.

Ringe fremgang.
Blandt de 10 arter eller artsgrupper, der viste fremgang fra 2009/10 til 2010/11, var der kun tre, der steg med mere end 10%. Det drejer sig om dåvildt, husmår og gruppen af gæs.
Den fritstående bestand af dåvildt er under stadig fremgang og spredning mange steder i landet, og det er formentlig baggrunden for det voksende jagtudbytte, der steg med 24% i 2010/11 i forhold til den foregående sæson, konkludere seniorforsker Tommy Asferg i rapporten om det danske vildudbytte som er blevet offentliggjort i dag klokken 03.00.
Stigningen i udbyttet af husmår på 12% er ikke nødvendigvis et tegn på en tilvækst i bestanden, men skyldes måske snarere, at de lange perioder med sne har afsløret mårens færden og dermed inspireret flere jægere til at sætte en fælde eller forsøge sig med en ”gammeldags” mårjagt, hvor man sporer måren til dens dagskjul og derefter jager den ud og skyder den. Tidligere undersøgelser har vist, at langt den største del af husmårudbyttet – omkring 80% – tages i fælde i og ved bygninger, hønsegårde og indhegninger med fasaner, agerhøns og andefugle.
Det samlede udbytte af gæs blev 69.700, og dermed har udbyttet været stigende i de seneste fem sæsoner. Stigningen har været særlig markant i de to seneste sæsoner, henholdsvis 43 % og 21 %.

Vildtudbytte

Udbyttet af agerhøns fortsætter den dramatiske nedgang, som har været fremherskende i årtier.

Alle oplysninger i denne artikel bygger på den netop offentliggjorte rapport om det danske vildtudbytte. Vildtudbyttestatistikken er en database, der indeholder oplysninger om jægere og nedlagt vildt i Danmark. Alle jægere har pligt til at indberette deres personlige vildtudbytte efter jagtsæsonens udløb. Oplysningerne indsamles af Naturstyrelsen og bearbejdes af Aarhus Universitet, som også står for vedligeholdelse og opbevaring af de indsamlede data.